Location:HOME - Admissions - Degree Students

                YNAU Doctoral Student Enrollment Information(2016)

Number

College

Major

Major Code

Research Area

Supervisor

1

College of Agronomy and Biotechnology

Crop Genetics and Breeding

090102

01 Crop Genetics and Breeding

Tan Xuelin

Yuan Longping

Cheng Shunhe

Chen Lijuan 

Dai Luyuan

Deng Huafeng

He Yueqiu

02 Crop Gerplasm Innovation and heterosis utilization (including plants of potato, sugar cane, medicine, energy )

Guo Huachun

Wang Li

Yang Qinghui

Li Fusheng

Yang Shengchao

Mao Zichao  

03 Crop Variety Ecology

Wu Bozhi

Mao Kunming

Yang Huanwen

Zhao Zhengxiong

2

College of Plant Protection

Plant Pathology

90401

01 Biodiversity and Plant Disease Control

Zhu Youyong

Wang Yunyue

Huang Qiong

Yang Yanli

02 Interaction Mechanism between Host and Pathogen

Li Chengyun

Chen Jianping

Li Fan

Yang Genhua

Hu Xianqi

Luo Qiong

03 Utilization and Protection of Agricultural Biodiversity

Wang Yunyue

Chen Hairu

Lu Baorong

04 Sustainable Management of Plant Diseases

He Yueqiu

Ji Guanghai

Agricultural Entomology and Pest Control

090402

01 Comprehensive Management of Agricultural Pests

Li Zhengyue

Li Qiang

Chen Bin

Chen Guohua

Gui Furong

02 Insect systems and biodiversity

Li Qiang

03 Monitoring and Early warning of Agricultural Pests

Wu Kongming

Li Chengyun

Li Zhengyue

Chen Bin

Pesticide Science

90403

01 Pesticide Environmental Behavior and Chemical Ecology

Ye Min

Xiao Chun
02 Agricultural chemicals and environment

Zhang Naiming

Li Yongmei

03 Biological Pesticide Research and Utilization

He Yueqiu

Invasion Biology

0904Z1

01 Formation and Expansion Mechanism of Invasive Species

Li Zhengyue

Li Fan

Ji Guanghai

Gui Furong

02 The early warning and sustainable management of  invasive species

Hu Xianqi

Ye Min

Xiao Chun

Chen Guohua

Liu Yating

Chen Bin

Plant Nutrition and Disease Control

0904Z2

01 Plant Nutrition and Disease Control

Tang Li

Zheng Yi

02 Plant Nutrition and Physiological Ecology

Li Yongmei

Zhang Naiming

3

College of Animal Science and Technology

Animal Breeding & Genetics and Reproduction

90501

01 valuation,conservation and Usage  of Animal Genetic Resources

Ge Changrong

Miao Yongwang

Deng Weidong

02 Genetic Marker and Animal Breeding

Lu Shaoxiong

Wei Hongjiang

Animal Nutrition and Feed Science

90502

01 Utilization and Safety Evaluation of Feed Resources

Zhang Xi

02 Nutrition and Utilization of Resources of Ruminant

Mao Huaming

03 Single Stomach Animal Nutrition and Resource Utilization

Guo Rongfu

04 Animal Nutrition and Quality of Animal Products

Jia Junjing

Special Animal Husbandry

090504

01 Bee Resource and Products Utilization

He Shaoyu

02 Special Economic Animal Husbandry

Tan Ken

03 Special Economic Animal Breed and Produce  Healthly

Gao Hong

Grassland Science

909

01                    Grass Germplasm Conservation and Innovation

Bi Yufen

Wu Hongzhi

02  Protection and Utilization of Grassland Resources.

Li Yuan

03  Grassland Ecology Recover

Zu Yanqun

04 Grassland Ecology and Environmental Protection

guo Fenggen

4

College of Food Science and Technology

Food Resource and Nutrion Project

0905Z2

01 Processing and Safety of Meaty Food

Huang Aixiang

Gao Hong

02 Food Resources Chemistry and Utilization

Gong Jiashun

03  Functional Factors and Metabolic Regulation

Sheng Jun

Dong Yang