Location:HOME - Admissions - Degree Students
                011

   College of Animal

             Science

090501 Animal Genetics, Breeding and Reproduction
01 Evaluation, Conservation and Utilization of Animal Genetic Resources
02 Animal Molecular Genetics
03 Molecular Quantitative Genetics and New Technology of Animal Breeding
04 Research and Application of Inbred Lines of Banna minipig
05 Animal Reproductive Physiology and Reproductive Biology Technology

Lu Shaoxiong; Miao Yongwang
Ge Changrong; Ye Shaohui; Si Xianwei
Wei Hongjiang; Gou Xiao; Yan Dawei
Zeng Yangzhi; Ha Fu; Ma Yuehui
Su Lei; Huo Jinlong; Yang Changsuo

090502 Animal Nutrition and Feed Science
01 Single Stomach Animal Nutrition and Resource Utilization
02 Ruminant Nutrition and Resource Utilization
03 Utilization and Safety Evaluation of Feed Resources
04 Animal Molecular Nutrition and Metabolism Regulation
05 Quality and Safety Control of Animal Products

Guo Rongfu; Dai Zhiming; Li Qihua
Wei Hongjiang; An Qingcong;

Pan Hongbin
MaoHuaming;DengWeidong;  

Leng Jing; Yang Shuli; Zhang Xi
Zhao Sumei; Liu Yonggang; Jia Junjing
Cheng Zhibin; He Shaoyu

090504 Special Economic Animals
01 Bee Resources and Utilization of Bee Products
02 Special Breeding and Utilization of Livestock and Poultry
03 Special Aquaculture and Utilization

TanKen;LiYahui;DongXia; 

DongKun;LiuXuehong;Miao Yongwang;

Lu Shaoxiong; Ye Shaohui;  Deng Junming
Li Weizhen;Wu Jie; Tian Xuejun
Lin Qiuye

0905Z1 Animal Production
01 Modern Animal Production
02 Animal Ecology and Environmental Engineering
03 Animal Feeding Management and Production System

Liu Xuehong;  Zhao Guiying;  

Deng Junming
Zhang Xi;  Tao Linli;  

Li Mingli;  Kong Lingfu
Bi Baoliang

090601 Basic Veterinary Medicine
01 Veterinary Pathology and Food Safety Assessment
02Animal Pharmacology and Toxicology
03 Animal Physiology and Biochemistry
04 Animal Anatomy and Embryology

Gao Hong; Yan Yulin; Zhang Fuqiang
Duan Gang; Chang Hua; Li Weizhen
Cheng Meiling; Li Lianjun;

Fan Yueyuan

090602 Preventive Veterinary Medicine
01 Animal Molecular Microbiology and Immunology
02 Animal Infectious Diseases and Molecular Epidemiology
03 Animal Molecular Pathology and Comparative Pathology
04 Veterinary Parasitic Diseases and Parasites
05 Animal Food Hygiene Inspection and Quarantine Technology

Zhang Yifang; Gao Hong; Xu Kunlong
Yin Gefen; Chen Peifu; Zhou Fengcai
Sun Yongke; Li Weigui; Li Huachun
Fan Quanshui ; Li Zuosheng ; Qiu Wei
Zhu Xingquan ; Li Xiaocheng

090603 Clinical Veterinary Medicine
01Animal Clinical Diagnostics
02 Animal Nutrition Metabolic Disease
03 Veterinary Obstetrics
04 Veterinary Surgery

Xiao Xiao;  Hong Qionghua;  

Wang Shengkui;Yang Liangyu;  

QuWeijie;YangYuai;

ZhangYingguo;JiangKun;

Shu Xianghua

0906Z1 Veterinary Public Health
01 Animal Food Safety Research
02 Study on the Zoonotic Infectious Disease
03 Research Parasitic Zoonotic Disease

Duan Gang;  Gao Hong;  Xu Kunlong
Zhang Yingguo;  Li Wengui;  

Chang Hua
Yan Yulin;  Zhou Fengcai

0909. Grass Science
01 the Use of Grassland Resources in Yunnan Guizhou Plateau
02 Species Resources Protection and Utilization
03 Grassland (turf) and Ecological Environment

Chen Gong;  Ren Jian;  Xu Dongmei
Bi Yufen;  Jiang Hua;  Luo Fucheng
Wen Yifu;  Shan Guilian;  

Huang Bizhi
Xie Shiming;Kunag Zhongy;   

Zhong Sheng

095105 Aquaculture (professional degree)
non research direction

Lu Shaoxiong;  Miao Yongwang;   

Si Xianwei Wei Hongjiang;

Liu Xuehong; Zhao Guiying   

Gou Xiao; Ha Fu;Ye Shaohui;

Guo Rongfu; Li Qihua; Mao Huaming; 

 Deng Weiming;  Leng Jing;  

Yang Shuli;  Zhang Xi; Zhao Sumei; 

 Liu YonggangHuo Jinlong
Jia Junjing;  Cheng Zhibin;  
Deng Junming ; Tao Linli ;  
Li Mingli ;  An Qingcong ;  

Pan Hongbin Yan Dawei
Kong Lingfu ;  Bi Baoliang ;  

095106 Industry (professional degree)
00 Non research direction

Bi Yufen;   Luo Fucheng ;  

Chen Gong
Wen Yifu ;  Ren Jian ;  Jiang Hua
Xu Dongmei ;  Shan Guilian

095200 Veterinary (professional degree)
00 non research direction

Xiao Xiao;  Wang Shengkui ;  

Duan Gang Yang Yuai
Yang Liangyu ;  Qu Weijie ;  
Zhang Yifang ;  Xu Kunlong ;  

Yi GefenSun Yongke
Chen Peifu;  Zhou Fengcai ;  
Li Wengui ;  Yan Yulin ;   
Li Weizhen ;  Cheng Meiling ;  

Li LianjunChang Hua Shu Xianghua ;  Fan Yueyuan

                    012

College of Economics and               Management

095110 Rural and Regional Development (professional degree)
Non discrimination research direction

Zhu Kexi ; Cui Ying ; Li Xinran
Huang Yaqin ; Xu Yugui; Tian Donglin
Sun Yan ; Zhang Xian ; Yao Zhijian

120301 Agricultural Economic Management
01 Agricultural Economic Theory and Policy
02 Resource and Environmental Management
03 Regional Economy and Rural Development
04Enterprise Management
05 Finance and Finance

Jiang Yongning ; Zhou Bo ; Li Yerong
Peng Deyuan ; Guo Yingmei ;

Zhang Deliang ; Peng Jiping

120302 Forestry Economic Management
01 Forestry Economic Theory and Policy
02 Practice and Method of Forestry Industrialization
03Sustainable Management and Management of Forest Resources

Zhu Kexi; Zhao Yaqian ; Zhao Junquan
Xie Ping ; Wu Jinming ; Li Yongqian
Du Bin ; Du Fachun

1203Z1 Rural Financial Management
01 Accounting Theory and Practice
02 Audit theory and Method
03 Financial Management Theory and Practice
04 Public Finance Theory and Policy

Cui Ying ; Li Xuekun ; Chen Rui
Li Xiongping\; Li Jiao Yu ; Jiaxiang

1203Z2Rural and Regional Development
01 Rural Development and Management
02Regional Development Theory and Policy
03 Economic Development in Ethnic Areas

Li Xinran ; Peng Zhiyuan ; Ma Feiyu
Huang Yaqin ; Qi Jianling ; Pu Yanxiang

1203Z3Regional Economic Management
01Regional Characteristic Economy
02 GMS Economic Cooperation
03 Ethnic Areas of the Economy

Xu Yugui ; Zhang Haixiang ;

Li Yongqin
Peng Zhiyuan ; Zhao Yaqiao;

Jiang Yongning ; Zhang Deliang;

Li Hong; Yu Jiaxiang;         

Zhang Yuqin; Wang Qi; Fu Zaijun

                   013

      College of Basic and

  Information Engineering

0828Z1 Agricultural Information Technology and Engineering
01 Agricultural Information Technology
02 Artificial Intelligence and Application
03 Internet Technology and Application

Yang Linnan; Yang Yi; Duan Meiying
Lu Shaokun; Wu Wendou;  

Wang Ruigang; Yang Jianping ;

Li Wenfeng; Cao Zhiyong

095112 Agricultural Information Technology (professional degree)
00 Non research direction

Yang Linnan; Yang Yi; Duan Meiying
LuShaokun;WuWendou; 

WangRuigang;YangJianping; 

Li wenfeng; Cao Zhiyong

                    014

College of tobacco science

0901Z1 Tobacco Science
01 Evaluation and Utilization of Tobacco Germplasm Resources
02 Tobacco Raw Materials Production and Processing
03 Tobacco Chemistry and Tobacco Engineering

Yang Huanwen; Lan Jianqiang;  

Lu Hong
Li Yongzhong; Li Folin; Liu Yanzhong; 

Zhao Zhengxiong; Luo Yigui ; Ding Can
Lv Fen; He Chenggang; Nian Fuzhao
Xu Jungou; Bao Zhijuan

095101 Crop (professional degree)

Yang Huanwen; Lan Jianqiang; Lu Hong
Li Filin; Liu Yanzhong; Li Yomgzhong 

Yang Zhixin; Luo Yigui; Ding Can; 

Lv Fen; He Chenggang; Nian Fuzhao;                 Xu Jungou; Bao Zhijian; Xu Yongbo

                   015

        College of Civil