Location:HOME - Admissions - Degree Students


        007

  College of

  Landscape        and

 Horticulture

090201  Pomology
-01Fruit Tree Breeding and Genetic Resource Utilization
-02Arboriculture and Physiology
-03New Technologies of Fruit Trees Cultivation
-04Fruit Trees Biotechnology
-05 The Research and Utilization of Wild Horticultural Plants

Wu Shaobo;  Li Wenxiang;

Wang Shiyu
Peng Lei;  Zhang Ze;

Yang Rongping
Yang Xuehu

090202   Olericulture
-01Vegetable Cultivationand Physiology
-02 Vegetable Genetics and Breeding
-03Vegetable Biotechnology
-04Horticulture and Vegetable Ecological Physiology
-05Research and Utilization of Vegetable Germplasm Resources

Yue Yanling; Zhu Haishan;

Zhang Yinghua
Han Shu; Long Wenhong;

Yang Zhengan
Deng Minghua

0902Z2  Ornamental Horticulture
-01Genetics and Breeding of Ornamental Plant
-02 Ornamental Plant Cultivation Physiology and Technology
-03 Ornamental Plant Germplasm Resources Development, Utilization and Protection
-04Physiology and Technology after Ornamental Plants Harvest
-05Ornamental Plant Biotechnology

Wu Hongzhi; Guan wenling;

Li Zhilin
Wang Li; He Fengmei;

Zhang Jingli
Wang Yuying

090706 Ornamental Plants and Horticulture
-01 The Utilization and Innovation of Garden Plant Resource
-02Garden Plant Cultivation and Physiology
-03Garden Ecology
-04  Landscape Design and Plant Landscaping

Guan wenling; Wu Hongzhi;

Zheng Li;

Zhang Jingli; He Fengmei;

Wang Li
Li Zhilin; Zhao Yan; Wang Yuying
Wang Youguo; Che Weiguang;

Li Donghui

095102   Horticulture (professional degree)
-00   Does not distinguish the direction of Research

Li Wenxiang; Wu Shaobo; 

Peng Lei
Zhu Haishan; Han Shu;

Zhang Yinghua

095300 Landscape Architecture (professional degree)
-00   Does not distinguish the direction of Research

Li Donghui; Guan wenling;

Che Weiguang
Wang Youguo; Zhang Jingli

        008 

  College of     Pu'er Tea

090203   Tea Science
-01Tea Resource Exploitation
-02Tea Biochemistry and Efficacy
-03Tea Processing and Quality Control
-04Tea Culture and Tea Economy

Lv Caiyou; Zhou Hongjie;

Zhou Ling  Li Jiahua; 

Zhao Ming; Wang Xuanjun

Fang Chongye; Zhou binxing;

Zhang Dongying
Li Yali; Ma Xiao

095102  Horticulture(professional degree)
-00   Does not distinguish the direction of Research

Lv Caiyou; Zhou Hongjie; 

Zhou Ling;Wang Xuanjun
Li Jiahua; Zhao Ming; 

Fang Chongye; Zhou binxing;

Zhang Dongying
Li Yali; Ma Xiao

        009

  College of     Resources         and Environment

083002  Environmental Engineering
-01Environmental and Ecological Engineering
-02 Agricultural Nonpoint Source Pollution Control Engineering
-03  Remediation of Environmental Pollution and Utilization
-04  Agro-ecological Engineering
-05 Environmental Monitoring and Assessment

Li Yuan;  Duan Hongping;

Zu Yanqun
Tang Li;  Chen Jianjun;

Dai Li
Zhan Fangdong;

Guo Xianhua;  He Yongmei

085229 Environmental Engineering(professional degree)
-00   Does not distinguish the direction of Research

Li Yuan;  Zu Yanqun;

Chen Jianjun
Yang Zhixin;  Dai Li;

Zhan Fangdong
Guo Xianhua;  He Yongmei;

An Tongxin

0902Z1  Facility Cultivation and Environment
-01Facilities of Crop Cultivation
-02Evolution and Improvement of Soil Quality Facilities
-03Environmental Monitoring and Control Facilities
-04Physiology and Ecology of Crop Facilities

He Zhongjun;  Dong Yan;

Xia Yunsheng
Shi Jing;  Meng Jingui;

Liu Dahui
Zhang Shiying;  Su Youbo

090301Soil Science
-01  Remediation of polluted soil
-02  Soil Fertility and Crop Growth
-03  Soil Geography
-04Soil Nutrient Cycling and Non-point Source Pollution Control
-05Land Planning, Evaluation and the Use of Soil Improvement

Li Yongmei;  Mao Kunming; Zheng Yi
Zhang Naiming;  He Zhongjun; 

Xiong Junfen
Dong Yan;  Su Youbo

090302  Plant Nutrition
-01Efficient Use of Nutrient Resources
-02Nutrition and Fertilization of Special Crop
-03Precious Fertilization and the Control of Agricultural Nonpoint Source Pollution
-04Plant Nutrition and Disease Control
-05  Utilization of Organic Waste Fertilizers

Tang Li;  Mao Kunming;

Zheng Yi Xu Zhi;
Li Yongmei;  Zhao Zhengxiong; 

Zhao Ping; Dabu Xilatu;

Li Chaoli;  Xu Yongbo; 

Long Guangqiang

0903Z2  Agricultural Environmental Protection
-01Remediation of Polluted Farmland Soil
-02Agricultural Nonpoint Source Pollution Control
-03The Use of Agricultural Solid Waste Disposal
-04The Treatment and Utilization of Town Sewage

Zhang Naiming;  Duan Hongping;  

Xia Yunsheng;  Zhang Shiying; 

Deng Yishu; Feng Guangquan;       

Xu Zhi

090707Conservation of Soil and Water and Control of Desertification
-01Soil Erosion and Environment
-02Land Development and Water Conservation Engineering
-03The Conservation and Monitoring of Soil and Water and 3S technology applications
-04The Conservation of Soil and Water and the Sustainable Use of Arable Land

Zhang Naiming; Mao Kunming; 

Yu Jianxin; Li Yongmei;

Li Jing;  Peng Errui;

He Zhongjun; Xia Yunsheng
Shi Jing

095103Agriculture Resource Utilization(professional degree)
-00   Does not distinguish the direction of Research

Tang Li;  Zheng Yi;

Zhao Zhengxiong
Xu Zhi;  Da Buxilatu;

Zhao PingLong Guangqiang;

Li Zhaoli;  Xu Yongbo

097101Environment Science
-01Environment Ecology and Ultraviolet Radiation Ecology
-02Agricultural Environment Pollution Control
-03Remediation of Soil Heavy Metals, Pesticides Pollution
-04Environmental Monitoring, Evaluation and Planning Management
-05Ecological Environment Diversity and Plant Responses

Li yuan;  Duan Hongping;

Zu Yanqun
Chen Jianjun;  Yang Zhixin;

Li Jing
Xia Feng;  Zhan Fangdong;

Guo XianHua
He Yongmei

        010

 College of

      Plant

 Protection

090401 Plant Pathology -01Biodiversity and Plant Disease Control
-02 Molecular Plant Pathology
-03Fungal Diseases of Plant Sand Fungi Resources
-04 Plant Virus and Phytoplasma Diseases
-05Plant Bacterial Diseases
-06 Plant Nematode Diseases
-07Biological Control of Plant Diseases
-08Plant Protection of Urban Garden
-09 Plant Quarantine and Biosecurity
-10 Plant Protection IT
-11Plant Breeding for Disease Resistance
-12 Medicinal Plant Protection
-13 Protection and Utilization of Agricultural Biodiversity

Zhu Youyong;  Wang Yunyue;  

He YueqiuYang Genhua
Li Chengyun;  Huang Qiong;  

Hu Xianqi;  Li Fan;  Ji Guanghai
Yang Yanli;  Kong Baohua;

Yang Yonghong
Luo Qiong;  Cai Hong;  Wu Dexi
Xie Yong;  Du Yunlong;

Sun Yan
Wang Haining;  Wang Yang;  

Zhao Hongye
He Xiahong;  He Yonghong;  Zhang Hongji
Zhao Mingfu;  Zhu Shusheng; 

Yang Jing
Yu Decai ;  Li Zhengyue