Location:HOME - Admissions - Degree Students

                   Enrollment Information About Master Student YNAU2016

College

Major Code and Name

Supervisor

                     001        

       College of  Maxism

030501 Basic Principle of Marxism
-01 Research and development of Marxist theory
-02 Marxism and the Agricultural Science and Technology
-03Marxist Agricultural Ideology and Policy
-04Marxism and the New Socialist Countryside Construction

Yang Yun;  Tang Ying;

Li GuochunWang Fei;

Ren Zhaochang; Duan Lianzheng
Yang Ling;  Fang Wen;

Liu Fujun

071200 History of Science and Technology
-01Historyand Technology of China Southwest Minority
-02 History of Agricultural Science and technology
-03 The Research of Scientific Culture and Technology    Thinking of Minorities in Southwest China

Qin Ying;  Li Bochuan
Che Lin;  Shen Yundu

0712Z1 China Agricultural Science and Technology of Local History
-01Southwest History of Agricultural Science and Technology in China
-02 Chinese Cultural History of Farming
-03Agricultural Science and Technology and the Development of Modern Agriculture

Chu Xibin;  Che Lin
Shen Mei;  Lai Yi

0712Z2 Ethnic History of Science and Technology
-01Minorities Thought and Culture Science and Technology
-02MinoritiesTechnology Development and Social Change
-03Minorities Technology Heritage and Heritage Protection

Qin Ying;  Ma Yan
Dong Hua;  Yuan Guoyou

                     003

               College of         Engineering and Technology

082801Agricultural Mechanization and Engineering
-01Agricultural machinery and equipment and automation
-02Agriculturalmechanization system
-03Special Crops operating machine and processing equipment
-04Power Machine and new Energy Application

Zhang Rukun; Zhu Yun
Ruan Jianwen; Zhang Haidong
Yang Wencai; Zhang Xia

082803Agricultural Biological Environmental and Energy Engineering
-01Agricultural and Biological Environmental Control
-02 The Research of Agricultural Equipment and Facility
-03 The Development and Utilization of New Energy

Yu Yang;  Shi Ling;  Zhang Tianshun
Zhang Yancheng;  Zhang Xia;

Yang Shu

082804 Agricultural Electrification and Automation
-01Agricultural Electrification Engineering
-02Agricultural Production Automatization Technology
-03 Agricultural Informatization Technology
082804 Agricultural Electrification and Automation
-01Agricultural Electrification Engineering
-02Agricultural Production Automatization Technology
-03 Agricultural Informatization Technology

Zheng Yongchun;  Zhang Tianshun
Fu Hongcai;  Huang Zhaobo;

Wang Baijuan

0828Z3 Mechanical Design and Manufacture
01 Theory and Method of Mechanical Design
02 Mechanical Manufacturing and Automation
03 Mechanical and Electrical System Diagnosis

Ning Wangyun;  Zhang Tianhui
Huang Zhaobo;  Cai Zongshou

095109 Agricultural Mechanization (professional degree)
-00Does not distinguish the direction of Research

Zhang Rukun;  Yu Yang;  Shi Ling
Zheng Yongchun;  

Ruan Jianwen;Yang Wencai
Ning Wangyun;  Mu Lin; 

Zhu Yun;Zhang Haidong

                     004             

      College of  Hydraulic

                     and   Architectural   Engineering

082802 Agricultural Architecture of Hydrogine and Soil Facilities
01 Hydrogine and Engineering Architecture
02 Regional Water Resources Development and Utilization
03 Technology and Economy of Water Resources

Wen Jun; Gong Aimin; Huang Haiyan
Qiu Yong; Li Jing; Lu Min; Peng Errui
Rao Biyu; Wang Long; Wang Xinhua
Gu Shixiang; Wang Ying

0828Z2
Agricultural Hydrogine and Engineering Architecture
01 Medium and Small Sized Hydraulic Structures
02 hydraulic Engineering and Hydraulics and Hydraulic Model
03 Agricultural Hydrology

Gong Aimin;  Gao Guiquan;

Huang Haiyan
Qiu Yong;  Zhang Honghai;

Lin Zhixiang
Wang Long;  Yang Song;

Peng Yulin
He Yongjun;  Zhang Tianming

085227      
Agricultural Engineering(professional degree)

Gong Aimin; Wen Jun; Gao Guiquan
Gong Tao; Yu Jianxin; Zheng Jianxin
Huang Haiyan; Lu Min; Peng Errui
Qiu Yong; Rao Biyu; Wang Jianxiong
Wang Long; Wang Xinhua; Peng Yulin
Wang Ying; Yang Song; Gu Shixiang
Lin Zhixiang; He Yongjun;

Zhang Tianming

0903Z1 Utilization and Protection of Land Resources
01 Land Resources Investigation and Evaluation
02 Land Improvement and Utilization
03 Land Planning and Management

Yu Jianxin; Zheng Honggang;

Li Yongmei
Gong Tao; Wang Jianxiong;

Chen Yunchun
Duan Qingsong

                    005

    College of  Food Science             and  Technology

0832Z1 Functional Foods
-01Purification and Functional Food Ingredient Production Process
-02New Feature Development and Efficacy of Food Functional Factors
-03 The Research and Development of Functional Food
-04 The Safety and Quality Control of Functional Food

Gong Jiashun; Sheng Jun;

Fan Jiangping
Wang Xuanjun

Sheng Jun

0832Z2  Nutrition Metabolism Immunology
-01 The Nutrients of Food Regulating Metabolism Immune Mechanism
-02 Lack of Nutrients and the Metabolic and Immunological Diseases
03 Nutritional and Metabolic Immunomodulatory Food and the Research and Development Related Products

Gong Jiashun; Huang Aixiang;

Chen Tao
Hu Yongjin; Li Lingfei;

Liao Guozhou

085231Food Engineering(professional degree)
-00   Does not Distinguish the Direction of Research

Yuan Wei; Xiao Rong; Lin Qi
Fan Jiangping; Wu Rongshu;

Dong Wenming
Li Yongqiang

097201 Food and Science
-01Food Biotechnology
-02The Control of Food Safety and Quality
-03Nutrition and Food Safety

Lin Qi; Gong Jiashun; Xiao Rong
Chen Tao; Ge Changrong;

Hu Yongjin;

Li Lingfei; Liao Guozhou

097203 Agricultural Products Processing and Storage Engineering
01Storageand Processing of Horticultural and Gardening Products
-02  Storage and Processing Livestock Products
-03 The technologies and Principles of the Preservation of Traditional Ethnic Food Processing

Yuan Wei;

Huang Aixiang;

Wu Rongshu
Deng Wenming;

Zhu Renjun;

Fan Jiangping
Li Yongqiang

                    006

 College of Agronomy and 


           Biotechnology

071001 Botany
-01Evaluation and Utilization of Resources in Higher Plants
-02  Evaluation and Utilization of Resources Mushroom
-03 The Ecology of Highland Climate and Plant Physiology
-04 The Regulation of Plant Gene Expression and Metabolic Analysis

Guo Fenggen;  Chen Yanping;

Li Rongchun
Lin Liangbin;  Miao Zizhao;

Tan Xuelin  Wen Guosong;

Xiao Guanli;  Xie Shiqing
Yang Shengchao;Zhao Changling;  

Hai Meirong
&l